Otevření MŠ od 12. 4. 2021

INFORMACE K PROVOZU OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje od pondělí 12.4.2021 osobní přítomnost dětí v mateřské škole dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině max. po 15 dětech.

viz: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021

 a dále dětem mladším (zapsaným v mateřské škole), jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu. 
 

V areálu školy je všem osobám, kromě dětí zapsaných v mateřské škole, povolen pohyb pouze v respirátoru.
 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

 

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

Přehled návazných postupů při testování dětí:
priloha_892349012_0_testovani diagram

Testování dětí bude probíhat 2x týdně v prostorách MŠ u zadního vchodu. K tomuto vchodu přijdete brankou přes školní zahradu. V případě denní docházky budou děti testovány v pondělí a ve čtvrtek, případně ve dnech, kdy se dítě účastní předškolního vzdělávání.

Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 2 m.

Testování proběhne tak, že zákonný zástupce své dítě otestuje (neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance), za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká na negativní, či pozitivní výsledek testu. V případě negativního výsledku odvede dítě do určené třídy.V případě pozitivního výsledku testu nebude dítěti umožněn vstup do MŠ. Bude muset absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen doložit při obnovení docházky.

Výsledky antigenních testů budou zapsány do denních přehledů testování.
NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!

Žádám tímto rodiče o maximální spolupráci při testování a trpělivost při čekání na výsledek testu – počítejte tedy ve dnech testování s časovou prodlevou.

Testování probíhá v čase od 6.00-8.00hod.

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

                                                                                                                 Jana Kosinská, ředitelka MŠ